مکالمه انگلیسی درباره بیان اینکه شما درک می کنید (Stating that you understand)


مکالمه انگلیسی درباره بیان اینکه شما درک می کنید

Stating that you understand

I hear you.
I hear you, man.
I hear what you’re saying.
I see what you’re saying.
I can see what you’re saying.
I can see that.
I see what you mean.
I see where you’re coming from.
I know.
I know what you mean.
Point  well taken.
I know what you’re talking about.
I understand what you’re saying.
Understood.
I dig it. (slang)
I can dig it. (slang)
I got you.
Gotcha.
(I)got it.
I follow you.
I’m with you.
I’m there with you.
I’ve been there.
Read you loud and clear.
Roger.
Roger, wilco.
wilco = will comply
Roger Dodger. (slang)