پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان اینکه چیزی حل شده

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان اینکه چیزی حل شده

Stating that something is settled

Stating that something is settled

It’s cinched.
 It’s locked up.
It’s sewn up.
It’s a sure thing.
It’s for sure.
It’s certain.
It’s in the bag.
It’s a done deal.
It’s as good as done.
Nothing can go wrong.
What can go wrong?
All’s well that ends well. (cliché)
That’s that.
What’s to go wrong?
It’s going to happen.
There’s no doubt in my mind.
There’s not a doubt in my mind.