مکالمه انگلیسی درباره احوالپرسی ساده (Simple Greetings )

برای دیدن کانال ویدئوهای سایت سلام زبان روی یوتیوب به لینک زیر مراجعه نمایید

https://www.youtube.com/user/salamzabanvideos

یا به سایت تخته سفید از آدرس زیر مراجعه فرمایید

https://takhtesefid.org/

 Please use a headphone for listening to the videos or Mp3 files

 

 مکالمه انگلیسی درباره احوالپرسی ساده

Simple Greetings

Hi!
Hello!
Hello there!
Howdy! – (not appropriate for business)
Hey! (not appropriate for business)
Yo!(slang) (not appropriate for business)