پرش به محتوا

آموزش اشکال هندسی به انگلیسی

 1 درس صد و بیست وهفت سطح

آموزش اشکال هندسی به انگلیسی

Shapes-Geometry-math-آموزش اشکال هندسی به انگلیسی

دانلود فایل صوتی

Shapes

Triangle-geometry-shape

Triangle

Square-geometry-shape
Square

Round-geometry-shape
Round

Oval-geometry-shape
Oval

Star-geometry-shape
Star

Mound-geometry-shape
Mound

Globe-geometry-shape
Globe

Dome-geometry-shape
Dome

Diamond-geometry-shape
Diamond

Curve-geometry-shape
Curve

Wavy-geometry-shape
Wavy

Rectangle-geometry-shape
Rectangle

Sphere-geometry-shape
Sphere

Helix-geometry-shape
Helix

Arch-geometry-shape
Arch

Cone-geometry-shape
Cone

Cylinder-geometry-shape
Cylinder

Disc-geometry-shape
Disc

Peak-geometry-shape
Peak

Octagon-geometry-shape
Octagon

Hexagon-geometry-shape
Hexagon

Pyramid-geometry-shape
Pyramid

Point

Pentagon

Spiral-geometry-shape
Spiral

Surface

Cube-geometry-shape
Cube

Blob-geometry-shape
Blob

Arc-geometry-shape
Arc

Horseshoe-geometry-shape
Horseshoe

Tip

Straight-geometry-shape
Straight

Arrow-geometry-shape
Arrow

Heart-geometry-shape
Heart