پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع تشکر- خودمانی

مکالمه انگلیسی با موضوع تشکر- خودمانی

Saying “thank you”—informal

Saying “thank you”—informal
Thanks.
Thanks much.
Thanks for everything.

 Thanks so much.
Thanks a lot.
Thanks a million.
Thanks a bunch.
Thanks a bundle.
Thanks heaps.
I owe you one.
I owe you big.
I owe you big-time