پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع دعای خیر کسی را پاسخ دادن

مکالمه انگلیسی با موضوع دعای خیر کسی را پاسخ دادن

Returning someone’s good wishes

Returning someone’s good wishes
Same  to you.
Likewise.
Likewise, I’m sure.(cliche)
Thank you.