مکالمه انگلیسی با موضوع دعای خیر کسی را پاسخ دادن

مکالمه انگلیسی با موضوع دعای خیر کسی را پاسخ دادن

Returning someone’s good wishes


Returning someone’s good wishes
Same  to you.
Likewise.
Likewise, I’m sure.(cliche)
Thank you.