پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع تکرار کردن آنچه گفته اید

مکالمه انگلیسی با موضوع تکرار کردن آنچه گفته اید

Repeating what you have said

Repeating what you have said
Let me repeat myself.
Allow me to repeat myself.(formal)
At  the risk of repeating myself…
As I’ve said  …
As  I am fond of saying…
To  reiterate …
To  repeat…
How many times do I have to tell you?
If  I’ve told you once, I’ve told you a thousand times, (cliché)
If I’ve said it once, I’ve said it a million times. (cliché)


مطالعه مطالب بیشتر