پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع ابرازهای مذهبی

مکالمه انگلیسی با موضوع ابرازهای مذهبی

Religious expressions

Religious expressions
 Amen!
= I agree!
Hallelujah!
= Hooray!
 Alleluia!
= Hooray!
Hosanna!
     =Hooray!
Glory (be) to God!
Praise be to God!
Thanks be to God.