پرش به محتوا

مکالمات انگلیسی با موضوع قول دهید دیگر اشتباهی را تکرار نکنید

مکالمات انگلیسی با موضوع قول دهید دیگر اشتباهی را تکرار نکنید

Promising never to repeat a particular mistake

Promising never to repeat a particular mistake
It won’t happen again.
It will never happen again.
I’ll see (to it) that it never happens again.
I won’t do it again.