پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع تشویق یک کودک

مکالمه انگلیسی با موضوع تشویق یک کودک

Praising a small child

Praising a small child
That’s very good.
You’re a good little boy.
You’re a good little girl.
Good boy!
 Good girl!
Big boy!
What a big girl!
 I’m so proud of you.
 Mommy’s proud of you.
We are very proud of you.


مکالمه انگلیسی درباره بچه ها