پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع جبران کردن یک اشتباه

مکالمه انگلیسی با موضوع جبران کردن یک اشتباه

Offering to make amends

Offering to make amends
How can I make it up to you?
How can I ever make it up to you?
Is there anything I can do (to make it up to you)?
I promise I’ll make it up to you.