پرش به محتوا

آموزش اعداد انگلیسی 2

درس صد و هجده سطح 1

آموزش اعداد انگلیسی 2

Numbers :: Numbers

فایل صوتی ندارد

Numbers (2)

101
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2,000
3,000
9,000
10,000
10,100
10,001
99,999
83,250
54,621
100,000,
1,000,000
10,000,000,
100,000,000
1,000,000,000
56,
98,
48,
60,
65,
97,
52,
29,
37,
41,
101,
205,
309,
356,
489,
581,
691,
789,
837,
992,
1,001,
2,469,
3,590,
5,698,
6,890,
7,008,
8,109
10,890
25,369,
98,520,
70,002,
10,890,
1,000560,
8,006,890,
9,000,560