پرش به محتوا

آموزش اعداد انگلیسی 1

درس صد و هفده سطح 1

آموزش اعداد انگلیسی 1

numbers

 

فایل صوتی ندارد

Numbers (1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
40
50
60
70
80
90
100
21
9
14
19
31
58
41
26
50
62
39
74
17
89
39
98
100