پرش به محتوا

داستان کوتاه انگلیسی خانه من

داستان کوتاه انگلیسی خانه من

درس پنجم سطح 1

داستان کوتاه انگلیسی خانه من

Download

My House

I live in a house.
My house is small.
My house has two bedrooms.
My Mom and Dad sleep in one bedroom.
My sister and I share the other bedroom.

My house has a kitchen.
My Mom and Dad cook dinner there every night.
My house has a living room.
My family watches television there every night.

My house has a big bathroom.
My house has a lot of closets.
My house has a basement.
My Dad has a workshop in the basement.
My Dad makes wood furniture.

My house does not have a second floor.
My house has a garage.
My house has a big backyard.
My backyard has a maple tree.

My backyard has a swimming pool.
My backyard has a vegetable garden.
My family likes our house.

مطلب انگلیسی درباره خانه من و اجزای خانه مثل آشپزخانه، استخر، اتاق خواب، حیاط، پشت بام،باغچه، ابعاد ملک، وسایل داخل خانه مثل تخت خواب و متن انگلیسینکته مهم

ضمیر

I

همیشه و در هر جای متن بصورت بزرگ و کپیتال نوشته می شود.


داستان کوتاه انگلیسی خانه من

basement


داستان کوتاه انگلیسی خانه من

maple tree


داستان کوتاه انگلیسی خانه من

لطفا متن را با صدای بلند بخوانید.

و سعی کنید تا جای ممکن تلفظ شما به تلفظ گوینده نزدیک باشد.

نیازی به حفظ کردن کلمات نیست.

در عوض سعی کنید تمرین انگلیسی تان مرتب و روزانه باشد.


کلیک کن

فهرست درس های سطح 1

 آزمون تعیین سطح

 

 

این متن در تاریخ 13 دی 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.