اولین حیوان خانگی من

اولین حیوان خانگی من

گربه سیاه و سفید ملوس

 

 

 

My First Pet

My name is Sarah.
I am 14 years old.
I have a pet cat.

My cat’s name is Milo.
My cat is black and white.
Milo’s paws are white.
Milo’s body is black.

She is very cute.
Milo’s fur is very soft.
Milo was a very small kitten.
Milo is a very big cat.
Milo cannot have kittens.
She is fixed.

Milo likes to eat.
Milo likes to play outside.
Milo likes to hunt for birds.
Milo likes to hunt for mice.

She likes her ears scratched.
Milo likes to sit in my lap.
Milo likes to sleep on my bed.
Milo is a good pet.

متن انگلیسی درباره حیوانات اهلی با فایل صوتی
داستان به زبان انگلیسی بدون ترجمه فارسی
داستان انگلیسی درباره حیوانات خانگی با فایل صوتی
داستان به زبان انگلیسی بدون ترجمه فارسی درباره گربه با فایل صوتی

 نکته آموزشی

اگر بگوییم

On my lap

نیز درست است