پرش به محتوا

داستان کوتاه انگلیسی اولین حیوان خانگی من

داستان کوتاه انگلیسی اولین حیوان خانگی من

درس ششم سطح 1

داستان کوتاه انگلیسی اولین حیوان خانگی من

Download 

My First Pet

My name is Sarah.
I am 14 years old.
I have a pet cat.

My cat’s name is Milo.
My cat is black and white.
Milo’s paws are white.
Milo’s body is black.

She is very cute.
Milo’s fur is very soft.
Milo was a very small kitten.
Milo is a very big cat.
Milo cannot have kittens.
She is fixed.

Milo likes to eat.
Milo likes to play outside.
Milo likes to hunt for birds.
Milo likes to hunt for mice.

She likes her ears scratched.
Milo likes to sit in my lap.
Milo likes to sleep on my bed.
Milo is a good pet.

داستان کوتاه انگلیسی اولین حیوان خانگی من

متن انگلیسی درباره حیوانات اهلی با فایل صوتی
داستان به زبان انگلیسی بدون ترجمه فارسی
داستان انگلیسی درباره حیوانات خانگی با فایل صوتی
داستان به زبان انگلیسی بدون ترجمه فارسی درباره گربه با فایل صوتی

 نکته آموزشی

اگر بگوییم

On my lap

نیز درست است


داستان کوتاه انگلیسی اولین حیوان خانگی من

paw


داستان کوتاه انگلیسی اولین حیوان خانگی من

fur


داستان کوتاه انگلیسی اولین حیوان خانگی من

mice


داستان کوتاه انگلیسی اولین حیوان خانگی من

scratch


داستان کوتاه انگلیسی اولین حیوان خانگی من

lap

صرفا دانلود فایل های آموزشی زبان باعث تقویت مکالمه شما نمی شود. 

سعی کنید تا جای ممکن مکالمه ها و ریدینگ های انگلیسی متنوعی بخوانید. و از دیگران برای گفتگو و مکالمه انگلیسی دعوت کنید.

و مهارت فکر کردن به انگلیسی خود را تقویت کنید. سعی کنید تا جای ممکن به فایل های انگلیسی متنوع گوش کنید.


این متن در تاریخ 12 دی 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.