پرش به محتوا

داستان کوتاه انگلیسی بازی مهم مارک

داستان کوتاه انگلیسی بازی مهم مارک

داستان کوتاه انگلیسی بازی مهم مارک

درس هشتم سطح 1

داستان کوتاه انگلیسی بازی مهم مارک

Download

Mark’s Big Game

Mark’s favorite sport is hockey.
He is 15 years old.
Mark practices three times a week.
Practices are two hours long.
Mark plays one game a week.
Mark is a good hockey player.

He plays on Friday nights.
Friday night hockey games are popular.
Mark’s family watches him play.
Mark’s friends watch him play too.

There are always many fans.
Tonight is the big game.
Coaches are coming to watch Mark play.

Mark wants to play in the National Hockey League.
Mark wants to make a lot of money.
It is very hard to play in the NHL.
Mark’s parents want him to go to college.

They want him to have an education.
They want Mark to be successful.
They want Mark to be happy.


داستان کوتاه انگلیسی بازی مهم مارک

fan


داستان کوتاه انگلیسی بازی مهم مارک

Coach


داستان کوتاه انگلیسی بازی مهم مارک

نکته آموزشی
همانطور که دقت نمودید برای ورزش کردن از

exercise

وبرای تمرین ورزشی از فعل

practice

استفاده می شود.


قبل از روزهای هفته از حرف اضافه on استفاده می کنیم.

He plays on Friday nights.


بعد از want فعل دوم با to می آید.

Mark wants to play in the National Hockey League.
Mark wants to make a lot of money.

They want him to have an education.
They want Mark to be successful.
They want Mark to be happy.


money غیر قابل شمارش است به همین دلیل وقتی قبل از آن a lot of می آید s جمع نمی گیرد.

Mark wants to make a lot of money.


فهرست درس های سطح 1


این متن در تاریخ 13 دی 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.