مکالمه انگلیسی درباره اطمینان از اینکه حرف شما را متوجه شده اند (Making sure you are understood)

 مکالمه انگلیسی درباره اطمینان از اینکه حرف شما را متوجه شده اند 

Making sure you are understood

Do you know what I mean?
Do you know what I’m talking about?
Know what I mean?
Does that make any sense?
Am I making sense?
Are you following me?
Know what I’m saying?
You know?
Do you See what I mean?
See what I mean?
Don’t you see?
Do you get the message?
Do you get the picture?
Get the message?
Get the picture?
Get my drift?
Do you get it?
Get it?
Do you follow?
Do you follow me?
Dig? (slang)
= Do you understand?
Understand?
Do you understand?
Do you hear what I’m saying?
Do you hear me?
Do you see where I’m coming from?
where I’m coming from = what my position is
Do you agree?
You’re with me, right?
Are you with me on this?
Do we see eye to eye on this?