پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع دعوت کسی به رقص

مکالمه انگلیسی با موضوع دعوت کسی به رقص

Inviting someone to dance

Inviting someone to dance
Care to dance?
Would you like to dance?
You want to dance? (informal)
Could I have the next dance?
May I have the next dance? ( formal)


مطالعه مطالب دیگر