مکالمه انگلیسی درباره کسی را برای صرف نوشیدنی یا قهوه دعوت کردن (Inviting a friend for a drink or coffee)

مکالمه انگلیسی درباره کسی را برای صرف نوشیدنی یا قهوه دعوت کردن

Inviting a friend for a drink or coffee

Do you have time for a cup of coffee?
How about a cup of coffee?
Let’s go get coffee. Do you have any time?
Let’s go for coffee.
Let’s go for a beer.
Let’s go for a drink.
Would you like to meet for a drink?