پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع کسی را به صرف نوشیدنی یا قهوه دعوت کردن

cup-hot-coffee

مکالمه انگلیسی با موضوع کسی را به صرف نوشیدنی یا قهوه دعوت کردن

Inviting a friend for a drink or coffee

Inviting a friend for a drink or coffee

مکالمه انگلیسی با موضوع کسی را به صرف نوشیدنی یا قهوه دعوت کردن

friend-drink-coffee-مکالمه انگلیسی با موضوع کسی را به صرف نوشیدنی یا قهوه دعوت کردن

Do you have time for a cup of coffee?
How about a cup of coffee?
Let’s go get coffee. Do you have any time?
Let’s go for coffee.
Let’s go for a beer.
Let’s go for a drink.
Would you like to meet for a drink?


مطالب مرتبط


:آموزش رایگان گرامر انگلیسی