پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع گفتن اینکه این یک راز باشد

مکالمه انگلیسی با موضوع گفتن اینکه این یک راز باشد

Introducing a secret

Introducing a secret

Just between you and me …
Just between you, me, and the lamppost…
This is between you, me, and the bedpost.
This is between you, me, and the four walls.
I’m telling you this in confidence.
I’m telling you this in strict confidence.
 I’m telling yon this in strictest confidence
Can you keep a secret?
Don’t repeat this, but…
Don’t let this get around, but…
Could you keep a secret?
Confidentially…