پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقفه در یک تماس تلفنی با کار دیگر

phone-call-home-dial-min

مکالمه انگلیسی با موضوع وقفه در یک تماس تلفنی با کار دیگر

Interrupting a telephone call with other business

مکالمه انگلیسی با موضوع وقفه در یک تماس تلفنی با کار دیگر

phone-call-home-dial-min-مکالمه انگلیسی با موضوع وقفه در یک تماس تلفنی با کار دیگر

Just a moment; I have another call.
Hang on a moment
to hang on = to wait
Hang on a sec(ond).


مکالمه انگلیسی درباره تلفن


کارگاه آموزش ترجمه انگلیسی