پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع بگوید برای سفارش دادن آماده اید

Sandwich-fast-food-fatty-burger

مکالمه انگلیسی با موضوع بگوید برای سفارش دادن آماده اید

Indicating readiness to order a meal at a restaurant

Indicating readiness to order a meal at a restaurant

مکالمه انگلیسی با موضوع بگوید برای سفارش دادن آماده اید

Sandwich-fast-food-fatty-burger-مکالمه انگلیسی با موضوع بگوید برای سفارش دادن آماده اید

We’re ready to order.
Can we order now?
Can you take our orders now?
 We’re ready.


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی