پرش به محتوا

آموزش شناسایی اشیا به زبان انگلیسی

آموزش شناسایی اشیا به زبان انگلیسی

Identifying objects (46-60)

Identifying objects (46-60)-آموزش شناسایی اشیا به زبان انگلیسی

دانلود فایل صوتی

46 What are these?
47 Those are books.
48 Where are the books?
49 There they are.
50 These are my pencils.
51 Where are your pens?
52 They’re over there.
53 Are these your pens?
54 Yes, there are.
55 Those are mine.
56 These are your books, aren’t they?
57 No, they aren’t.
58 They’re not mine.
59 These are mine and those are yours.
60 Those aren’t your pens, are they?


مطالب بیشتر

ویدئوی مکالمات رایج زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

آموزش کتاب درسی زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان