پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع به رختخواب رفتن و خوابیدن

مکالمه انگلیسی با موضوع به رختخواب رفتن و خوابیدن

Going to bed and to sleep

Going to bed and to sleep
I’m off to bed.
I’m going to bed.
It’s bedtime.
It’s past my bedtime.
I’m going to sleep.
I’m going to hit the sack. (idiomatic)
I’m going to hit the hay. (idiomatic)
I’m going to crash. (slang)
I think I’ll retire tor the night. (formal)
I think I’ll say good night now.