پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع توجه دیگران را جلب کردن

مکالمه انگلیسی با موضوع توجه دیگران را جلب کردن

getting someone’s attention


getting someone’s attention

Pardon me. (formal)
Excuse me.
Hey!(informal)
Hey, you! (informal)
Yo! (slang)


مطالعه مطالب بیشتر