پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع کسی را وادار کنید به حرف شما گوش بدهد

مکالمه انگلیسی با موضوع کسی را وادار کنید به حرف شما گوش بدهد

Getting someone to listen to you


Getting someone to listen to you
Look here. (informal)
Listen here. (informal)
 Listen up. (informal)
Get a load of this. (informal)
Now hear this! (informal)    
Hear me out.            
Are you ready for this?(informal)    
Listen.(informal)
Are you listening to me?
 Are you paying attention?
 I’m talking to you.
 Do you hear me?
 Do I have your ear?(idiomatic)
 Can I bend your ear a minute?(idiomatic)
Am I making myself heard?


مطالعه مطالب بیشتر