پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان دوستی

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان دوستی

Expressing friendship

Expressing friendship
 
We’re the closes.
We’re the closest of friends.
Were the best of friends.
We’re best friends.
 We’re pretty tight.
They’re bosom buddies.
She’s my best friend.
She’s my closest friend.
 She’s a dear friend.
She’s like a sister to me.
 He’s like the brother I never had.
 We’re like brother


مطالعه مطالب دیگر