پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع توضیح دهید به زودی به کسی ملحق خواهید شد

مکالمه انگلیسی با موضوع توضیح دهید به زودی به کسی ملحق خواهید شد

Explaining that you will attend to someone soon

Explaining that you will attend to someone soon
I’ll be there in just a moment.
 Be there in a minute.
I’ll be right with you.
I’ll be with you in a moment.