پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع هیجان در افراد

Excitement-boy-happy

مکالمه انگلیسی با موضوع هیجان در افراد

Excitement in people

مکالمه انگلیسی با موضوع هیجان در افراد

Excitement-surprised-teenager

Excitement in people
She’s the life of the party.
He’s (such) a card.
He’s a kill. (slang)