پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع دعوت کسی به پایان دادن به یک مشاجره

مکالمه انگلیسی با موضوع دعوت کسی به پایان دادن به یک مشاجره

Encouraging someone to end a dispute

Encouraging someone to end a dispute
Let’s drop the subject.
 Let’s bury the hatchet. (idiomatic)
Let’s bring this matter to a close.
It’s time to kiss and make up. (cliché)