پرش به محتوا

آیا شما وقت خود را به خوبی مدیریت می کنید؟

12-Do you manage your time well?

آیا شما وقت خود را به خوبی مدیریت می کنید؟

در مصاحبه هایی شفاهی انگلیسی ممکن است از شما بپرسند آیا شما به خوبی زمان خود را مدیریت می کنید؟ به چه  شیوه ایی؟

سوال اول ساده است اما جواب سوال دوم کمی پیچیده است . شما برای پاسخ دادن به اینگونه سوال ها باید مثال بزنید

مثلا بگویید من به این شوه و این شیوه زمان را مدیریت می کنم. برنامه ریزی داشتن و سروقت بودن برای جواب به این سوال بسیار مهم هستند

مثلا بگویید وقت شناسی برای من بسیار مهم است

من همیشه سعی می کنم سر وقت سر کار حاضر شوم

Time_plan_cropped-Time_plan_cropped-آیا شما وقت خود را به خوبی مدیریت می کنید؟

“In what ways do you manage your time well?”

The first question is a little easier. The second question is more difficult because it requires an example. I’m going to give an example for the second question and you should be able to use it for the first question as well.


12-Do you manage your time well?

Short Answer

“I know I manage my time well because I’m never late to work, and I’ve never missed a deadline.”“I’m good at managing my time. I stay busy both at home and at work and being able to manage my time is necessary for me to do everything that I want to do.”“I manage my time well by planning out what I have to do for the whole week. It keeps me on track and evens helps me to be more efficient.” 

manage time well

12-Do you manage your time well?

Long Answer

“Managing my time is one of my strong traits. I prioritize my tasks and this allows me to stay ahead of schedule. Each day I manage my time so I can achieve more than I set out to do. So managing my time in a goal oriented way is what I feel very comfortable doing.”

 

 


مطالب مرتبط

برنامه ریزی