پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع توصیف آدمها یا چیزهای اضافه نامشخص

مکالمه انگلیسی با موضوع توصیف آدمها یا چیزهای اضافه نامشخص

Describing additional unspecified people or things

Describing additional unspecified people or things
Et  cetera. (Latin)
= And so  forth.
And so on.
And so forth.
And everything.
And everything else.
And everything like that.
And all like that.
And stuff.(slang)
And stuff like that(there).(slang)
And what have you.
And like that.
And then some.


موضوعات دیگر