پرش به محتوا

آموزش قاره ها و دریاها به انگلیسی

 1 درس صد و بیست و پنج سطح

آموزش قاره ها و دریاها به انگلیسی

Continents and Seas :: Continents and Seas-آموزش قاره ها و دریاها به انگلیسی

دانلود فایل صوتی

Continents and Seas

North America
South America
Europe
Africa
Asia
Australia
Antarctica
Atlantic Ocean
Pacific Ocean
Indian Ocean
Arctic Ocean
Mediterranean Sea
Black Sea
Caspian Sea