پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع تشویق کار خوب کسی

مکالمه انگلیسی با موضوع تشویق کار خوب کسی

Congratulating someone for doing a good job

Special Occasions
 
Congratulating someone for doing a good job
 
Congratulations!
Good going!
 Good job!
 Good work!
   Bravo!