پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع اظهارنظر درباره شباهتهای افراد

مکالمه انگلیسی با موضوع اظهارنظر درباره شباهتهای افراد

Commenting on personal similarities

Commenting on personal similarities
We’re two of a kind.
They’re two of a kind.
We’re cut from the same cloth.
We’re made from the same mold.
We’re birds of a feather. (cliché)
We’re like two peas in a pod.


مطالعه مطالب دیگر