پرش به محتوا

آموزش ساعت به انگلیسی

درس صد و بیست و یک سطح 1

آموزش ساعت به انگلیسی

Clock time :: Clock time-آموزش ساعت به انگلیسی

دانلود فایل

Clock time

Hours
12:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00

Half Hours
12:30
1:30
2:30
3:30
4:30
5:30
6:30
7:30
8:30
9:30
10:30
11:30

Quarter Hours
12:15
1:15
2:15
3:15
4:15
5:15
6:15
7:15
8:15
9:15
10:15
11:15

More Quarter Hours
12:45
1:45
2:45
3:45
4:45
5:45
6:45
7:45
8:45
9:45
10:45
11:45

Minutes
12:05
1:10
2:20
3:25
4:35
5:40
6:50
7:55
8:59
9:07
10:26
11:38
5:40 is Twenty to Six
6:50 is Ten to Seven
7:55 is Five to Eight
8:59 is One to nine