پرش به محتوا

داستان کوتاه انگلیسی تمیزکردن برگها

داستان کوتاه انگلیسی تمیزکردن برگها

داستان کوتاه انگلیسی تمیزکردن برگها

درس دوازدهم سطح 1

Cleaning Up Leaves-داستان کوتاه انگلیسی تمیزکردن برگها

Download

Cleaning Up Leaves

The leaves are changing colours.
I see red maple leaves.
I see orange maple leaves.
I see yellow maple leaves.
The leaves are beautiful.

داستان کوتاه انگلیسی تمیزکردن برگها

It is starting to get cold.
The wind is strong.
Winter is coming.
The leaves fall off the trees.
On Saturday we will clean them up.

The whole family helps.
My Dad gets the rake.
My Mom gets the garbage bags.
My brother and I help too.

We gather leaves with our hands.
We make a big pile.

My brother and I jump in the leaves.
We make a big mess.
Our parents don’t mind.
Our parents fill our coats with leaves.

We look really big.
Everyone laughs.
Play time is over.
Back to work.


داستان کوتاه انگلیسی تمیزکردن برگها

maple leaf


داستان کوتاه انگلیسی تمیزکردن برگها

the rake


داستان کوتاه انگلیسی تمیزکردن برگها

garbage bag


داستان کوتاه انگلیسی تمیزکردن برگها

a big pile


داستان کوتاه انگلیسی تمیزکردن برگها

jump in the leaves


داستان کوتاه انگلیسی تمیزکردن برگها

نکات آموزشی

Leaves شکل جمع leaf است. در زبان انگلیسی کلماتی که به f ختم می شوند برای جمع f شان به v تغییر می کند. مثل:

Housewife = housewives

wolf = wolves


بسیاری از دانش آموزان که زبان را در مدرسه یاد گرفته اند کلمه wind را اشتباه تلفظ می کنند.

شما به تلفظ صحیح این کلمه در این متن دقت بفرمایید.


دقت کنید بعد از everyone فعل به صورت مفرد بیان شده

Everyone laughs


فهرست درس های سطح 1


این متن در تاریخ 14 دی 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.