مکالمه انگلیسی در مورد ردکردن دعوت به یک مهمانی1

مکالمه انگلیسی در مورد ردکردن دعوت به یک مهمانی1 فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد ردکردن دعوت به یک مهمانی1 ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟ 1 A: What’s going on? B: Nothing really, you? A: Read more about مکالمه انگلیسی در مورد ردکردن دعوت به یک مهمانی1[…]

مکالمه انگلیسی در مورد آب و هوا 2

مکالمه انگلیسی در مورد آب و هوا 2 فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد آب و هوا 2 ” را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟ A: It’s such a nice day. B: Yes, it is. A: It Read more about مکالمه انگلیسی در مورد آب و هوا 2[…]

مکالمه انگلیسی در مورد آب و هوا3

  مکالمه انگلیسی در مورد آب و هوا 3 فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد آب و هوا3”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟ 1 A: I really want to go to the beach this weekend. B: Read more about مکالمه انگلیسی در مورد آب و هوا3[…]

مکالمه انگلیسی در مورد آب و هوا

مکالمه انگلیسی در مورد آب و هوا فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد آب و هوا ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟ 1 A: It’s an ugly day today. B: I know. I think it may Read more about مکالمه انگلیسی در مورد آب و هوا[…]

مکالمه انگلیسی در مورد سلام و معاشرت

مکالمه انگلیسی در مورد سلام و معاشرت فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد سلام و معاشرت ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟ مکالمه انگلیسی در مورد سلام و معاشرت 1 A: Hi, how are you doing? Read more about مکالمه انگلیسی در مورد سلام و معاشرت[…]

مکالمه انگلیسی در مورد ابراز نگرانی برای کسی

مکالمه انگلیسی در مورد ابراز نگرانی برای کسی فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد ابراز نگرانی برای کسی”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید   معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟ A: Why weren’t you at school yesterday? B: I wasn’t really feeling Read more about مکالمه انگلیسی در مورد ابراز نگرانی برای کسی[…]

مکالمه انگلیسی در مورد توصیف مردم

مکالمه انگلیسی در مورد توصیف مردم فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد توصیف مردم ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟ 1 A: Have you seen the new girl in school? B: No, I haven’t. A: She’s Read more about مکالمه انگلیسی در مورد توصیف مردم[…]

مکالمه انگلیسی در مورد زنگ زدن به یک دوست

مکالمه انگلیسی در مورد زنگ زدن به یک دوست فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد زنگ زدن به یک دوست ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید   معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟ 1 A: Hello, may I speak to Alice please? Read more about مکالمه انگلیسی در مورد زنگ زدن به یک دوست[…]

مکالمه انگلیسی در مورد مشغولیت های اوقات فراغت

مکالمه انگلیسی در مورد مشغولیت های اوقات فراغت   فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد مشغولیت های اوقات فراغت ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید Leisure Activities معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟ 1 A: Tell me, what do you enjoy doing Read more about مکالمه انگلیسی در مورد مشغولیت های اوقات فراغت[…]

مکالمه انگلیسی در مورد تعریف از لباس کسی

مکالمه انگلیسی در مورد تعریف از لباس کسی فایل صوتی لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد تعریف از لباس کسی ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید   Complimenting Someone’s Clothes معنی فارسیش کو؟ لینک دانلودش کو؟ 1 A: You look really nice today. B: Read more about مکالمه انگلیسی در مورد تعریف از لباس کسی[…]