مکالمه انگلیسی با موضوع تلاش برای پایان دادن به یک سوتفاهم

مکالمه انگلیسی با موضوع تلاش برای پایان دادن به یک سوتفاهم

Attempting to put an end to a misunderstanding


Attempting to put an end to a misunderstanding
Let me rephrase that.
Let me clarify that.
Allow me to clarify.
Let me make myself clear.
Let me make myself perfectly clear.