پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع پرسیدن اینکه تماس گیرنده می خواهد با چه کسی صحبت کند

man-sitting-checking

مکالمه انگلیسی با موضوع پرسیدن اینکه تماس گیرنده می خواهد با چه کسی صحبت کند

Asking whom a telephone caller wants to talk to

مکالمه انگلیسی با موضوع پرسیدن اینکه تماس گیرنده می خواهد با چه کسی صحبت کند

man-sitting-checking-مکالمه انگلیسی با موضوع پرسیدن اینکه تماس گیرنده می خواهد با چه کسی صحبت کند

Who do you want to talk to?
Who do you want to speak with?
Who do you wish to speak to?
Whom do you wish to speak to?
With whom do you wish to speak? (formal)
Do you know her extension?


مکالمه انگلیسی درباره تلفن


آموزش ترجمه انگلیسی