پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع بپرسید برای شام چی داریم؟

Carrot-apple-onion-cabbage

مکالمه انگلیسی با موضوع بپرسید برای شام چی داریم؟

Asking what is for dinner

Asking what is for dinner

مکالمه انگلیسی با موضوع بپرسید برای شام چی داریم؟

Carrot-apple-onion-cabbage-مکالمه انگلیسی با موضوع بپرسید برای شام چی داریم؟

What’s to eat?
What’s for supper?
What are we having?


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی