پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست برای شما را تنها گذاشتن

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست برای شما را تنها گذاشتن

Asking to be left alone

Asking to be left alone
Let me be.
Let me alone.
Leave me be.
Please go away.
Please leave me alone.
I’m asking you to leave me alone.
I just want to be left alone.