پرش به محتوا

 مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست کردن از کسی که صبر کند 

 مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست کردن از کسی که صبر کند

Asking someone to wait

Asking someone to wait
Wait.
Wait a moment.
Wait a minute.
Wait a sec(ond).
 Wait one moment.
 Wait one minute.
Wait one sec(ond).
Wait it out.
 Wait your turn.
Just a moment.
Just a minute.
Just a sec(ond).
Just one moment.
Just one sec(ond)
Hang on a sec (ond)
Hold your horses.(idiomatic)
=Wait a bit.
Keep your pants on.(informal)
=Wait a bit.
Keep your shirt on.(informal)
=Wait a bit


مطالعه مطالب دیگر