پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع اجازه خواستن برای ترک یک محل – مودبانه

مکالمه انگلیسی با موضوع اجازه خواستن برای ترک یک محل – مودبانه

Asking for permission to leave a place—polite

Asking for permission to leave a place—polite
Could I be excused?
May I be excused?
 Might I be excused? (formal)