پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست بخشش

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست بخشش

Asking for forgiveness

Asking for forgiveness
Please forgive me.
Can you forgive me?
Can you ever forgive me?
Can you find it in your heart to forgive me?
How can you ever forgive me?
I ask your forgiveness.
I beg your forgiveness. (formal)
I throw myself upon your mercy. (formal)
I ask for your mercy. (formal)