پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع از کودک بخواهید مزاحم فردی نشود

مکالمه انگلیسی با موضوع از کودک بخواهید مزاحم فردی نشود

Asking a child to leave people alone

Asking a child to leave people alone
 Don’t bother your father while he’s driving.
Stop pestering your little brother.
Keep your hands to yourself.
Keep your hands off your little brother.
Stop teasing your little sister
Leave him alone.
Leave him be.
Let him be.