مکالمه انگلیسی درباره مشاجره در مورد حقایق (Arguing about the facts)


مکالمه انگلیسی درباره مشاجره در مورد حقایق

Arguing about the facts

You’ve got it all wrong.
You’ve got the facts wrong.
You’ve got your facts wrong.
You haven’t got the facts.
You haven’t got the facts right.
I don’t think you’ve got your facts straight.
Don’t speak until you’ve got your faces  straight.
Next time get the facts straight. (informal)
Next time get the facts first. (injoniiaf
Don’t jump to conclusions.