پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع عذرخواهی از کسی که مزاحمش شدید

مکالمه انگلیسی با موضوع عذرخواهی از کسی که مزاحمش شدید

Apologizing to someone you have bothered

Apologizing to someone you have bothered
I’m sorry.
Forgive me.
Sorry to be a bother.
Sorry to be a pest.
Sorry for the inconvenience.
Please forgive the inconvenience.