پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع عذرخواهی – با کنایه

مکالمه انگلیسی با موضوع عذرخواهی – با کنایه

Apologizing-sarcastic

Apologizing-sarcastic
Well, excuse me.(informal)
Excuse me for breathing.(informal)
Excuse me for living.(informal)
Pardon me for living .(informal)